دانشکده پرستاری بروجرد تنها یک رشته دارد و این شایسته بروجرد نیست
  گودرزی درمراسم افتتاح بیمارستان خطاب به وزیربهداشت: دانشکده پرستاری بروجرد تنها یک رشته دارد و این شایسته بروجرد نیست؛ باید با افزایش رشته ها زمینه ایجاد دانشکده پزشکی رافراهم نمود. @abasgoudarzi🔸
  • ۱
  • ۲
  • ۳
  • ۴
  • ۵

کلیپ های برگزیده
X تبلیغات
سردبیر سردبیر سردبیر سردبیر سردبیر سردبیر