» آموزش و پرورش
  • بازگشت معلمین بروجردی شاغل در شهرهای دیگر استان به بروجرد
  • گودرزی خبر داد / بازگشت معلمین بروجردی شاغل در شهرهای دیگر استان به بروجرد 🚩در فاصله ٣ روز تا آغاز رسمی سال تحصیلی جدید عباس گودرزی یک خبر خوش را رسانه ای کرد، خبری که نه تنها باعث خوشحالی همکاران قدیمی او بلکه همه مردم بروجرد خواهد شد. 🚩 گودرزی که ثابت کرده به دنبال […]
X تبلیغات
سردبیر سردبیر سردبیر سردبیر سردبیر سردبیر